Logo
info

Aktiehandel

//

Det finns många olika strategier för att placera i aktier. Vår strategi som baseras på Insiderhandel och Fundamental Analys ger oss klart bättre avkastning än Index. 88,52% på 2 år medan Index (OMX Stockholm) steg med 31,08% under samma period (november 2012 - oktober 2014)

Fundamental Analys

Fundamental analys kan som metod för att investera i aktier både förklaras kort och även breddas till att omfatta många djup. Här ges några grundläggande riktlinjer för att vad fundamental analys är.

Rapporter/årsredovisningar – Vad är fundamental analys

Det är framförallt i rapporter och årsredovisningar den fundamentala värdeinvesteraren hittar de siffror och tecken som hjälper denna att hitta lågt värderade bolag. En årsredovisning eller kvartalsrapport är uppdelad i tre större delar:

Resultaträkning: Här presenterar företaget sitt resultat för kvartalet eller för året. Resultatet brukar vara det som först fångar ögat (och inte minst tidningarnas rubriker) och man jämför det gärna med tidigare resultat. Resultatet är visserligen viktigt men om man ensidigt endast tittar på detta så ger det en skev bild av hur det går för företaget.

Balansräkning: I balansräkningen tas företagets tillgångar och skulder (korta och långfristiga) upp. Man brukar här även ange det egna kapitalet vilket är tillgångarna minus skulderna.

Kassaflödesrapport/Kassaflödesanalys: Den sista delen i rapporten är den så kallade kassaflödesanalysen där företaget redovisar flödet av pengar in i och ut ur företaget.

Jämför dessa siffror med aktiekursen = Nyckeltal

Låt säga att vi nu har relativt bra koll på vad en rapport/årsredovisning innebär. Den fundamentala investeraren vill nu ha möjlighet att kunna jämföra siffrorna från företaget med aktiekursen och oftast gör man det med nyckeltal som är avsedda för detta ändamål.

Direktavkastningen visar exempelvis i procent hur stor del utdelningen är i förhållande till aktiekursen. Många fundamentala investerare vill ha en direktavkastning på mer än 4% för att tro på värdeökning. Ett närbesläktat nyckeltal är PE – talet som jämför priset på aktien med vinsten som redovisas i rapporten. PE talet är ett av de så kallade P talen med PS talet och PEG-talet. Dessa nyckeltal jämför aktiekursen med resultatet men man vill även titta jämföra siffrorna i balansräkningen med aktiekursen.

Vill man avsluta jämförandet bör man även göra en kassflödesanalys där man tittar på in och utflöde av pengar och vad detta beror på.

Insiderhandel

Vilka vet mest om ett företag och vad gör de med sina pengar? Det är förstås de som kallas insiders och här ges några råd kring varför man bör hålla koll på insiderhandeln.

Insiderhandel – vad är det?

Med insiders menas alla de som på ett särskilt sätt har insyn i hur det går för företaget och vilka siffror som kan presenteras i framtiden. Man kan också benämna dessa personer med begreppet insynspersoner. De som är insiders är tex VD, dotterbolagschefer, ekonomichefer, stora aktieägare eller styrelseledamöter.

Det som är intressant med dessa är att de har skyldighet att rapportera sina aktieaffärer till finansinspektionen som offentliggör denna handel vilket också publiceras på börsmäklarnas hemsidor. Ett bra tips är att använda finansinspektionens insynssök när man undersöka hur insiders eller insynspersoner har agerat den senaste tiden.

Varför bry sig om insiderhandel?

Så varför skall man bry sig om hur insiders har agerat. Ja till att börja med så ligger det väl en hel del sunt förnuft att följa de som är mest insatta i ett företag och deras handel. Det finns också studier som har påvisat att det faktiskt lönar sig på några månaders sikt att ta rygg på insiders. Så det finns en god anledning att ägna några minuter att fundera över hur insynspersonerna har agerat den senaste tiden.